ร้อยไทยด้วยดวงใจ

ตอน การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตระหนักถึงความจำเป็นของการรู้หนังสือของเยาวชนพื้นที่ชายแดนห่างไกล ซึ่งสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านแม่ล่ะนา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้สร้างโอกาสให้เด็กมีการศึกษาเพื่อเป็นรั้วที่แข็งแรงของชาติ

ชมสารคดี “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ทุกตอนได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กปร.
www.rdpb.go.th

 

 

ตอน โอกาสที่เท่าเทียมในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ทรงมีพระดำริจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาบำบัดโรคมะเร็งขึ้น โดยพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”   อักษรรัก บูชา  เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่มีโอกาสได้เข้ารับการรักษา  เธอเหมือนได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ขยายขอบเขตการรักษาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคในชื่อ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”น้ำพระทัยที่แผ่ไปถึงราษฎรเปรียบดั่งแสงสว่างที่นำพาความหวังมาสู่ชีวิตอันมืดมน

 

 

ตอนที่ 3  อัยจาดา ฟื้นได้ด้วยพระบารมี

ปี ๒๕๔๕ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  พระองค์ทรงสอบถามสภาพปัญหาความต้องการของราษฎร และนำมาสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมา  ชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทำให้บ้านอัยจาดาในวันนี้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ตอนที่ 4 ปลูกปัญญาแก้ปัญหาท้องถิ่น

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตรมีพระราชดำริให้ตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” แห่งแรกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2522 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์

จากนั้นแนวพระราชดำริของพระองค์ได้ขยายผลไปสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก 5 แห่ง ทั่วประเทศ