ตอน การศึกษาคือแสงสว่างของชีวิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตระหนักถึงความจำเป็นของการรู้หนังสือของเยาวชนพื้นที่ชายแดนห่างไกล ซึ่งสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านแม่ล่ะนา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้สร้างโอกาสให้เด็กมีการศึกษาเพื่อเป็นรั้วที่แข็งแรงของชาติ

ชมสารคดี “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ทุกตอนได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กปร.
www.rdpb.go.th

 

 

ตอน โอกาสที่เท่าเทียมในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ทรงมีพระดำริจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาบำบัดโรคมะเร็งขึ้น โดยพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”   อักษรรัก บูชา  เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่มีโอกาสได้เข้ารับการรักษา  เธอเหมือนได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ขยายขอบเขตการรักษาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคในชื่อ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”น้ำพระทัยที่แผ่ไปถึงราษฎรเปรียบดั่งแสงสว่างที่นำพาความหวังมาสู่ชีวิตอันมืดมน

ชมสารคดี “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ทุกตอนได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กปร.
www.rdpb.go.th