ตอน 5 กาแฟใต้ร่มพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการทำไร่เลื่อนลอย ที่บ้านปางขอน จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในที่สุดหมู่บ้านปางขอนก็กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน

 

BBC ทำงานอย่างไร ภายใต้จริยธรรมสื่อ

BBC ค่อนข้างเป็นสื่อที่วางตัวดีในระดับสากล จึงน่าตั้งคำถามว่า “สื่อที่มีคุณภาพควรทำหน้าที่เช่นไร”
มาทำความเข้าใจ กรอบจริยธรรมของ BBC มักถูกอ้างอิงบ่อยๆ ที่เรียกว่า Editorial Guidelines

แล้วสื่อไทยล่ะ?  ควรควบคุมกันเองเชิงจริยธรรมด้วยหรือไม่?

.

โครงการวิจัย :  จริยธรรมในวิชาชีพ “จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน”

ผู้วิจัย : รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท, ผศ.ดร. สันทัด ทองรินทร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

.

สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.

ธุรกิจในเชียงใหม่ ทำไมมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของ

 

ครั้งล่าสุดที่คุณไปเที่ยวเชียงใหม่ สังเกตไหมว่า
“ธุรกิจในเชียงใหม่ ทำไมมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของ”
Continue reading ธุรกิจในเชียงใหม่ ทำไมมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของ