ธุรกิจในเชียงใหม่ ทำไมมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของ

 

ครั้งล่าสุดที่คุณไปเที่ยวเชียงใหม่ สังเกตไหมว่า
“ธุรกิจในเชียงใหม่ ทำไมมีแต่คนจีนเป็นเจ้าของ”

กลุ่ม “ทุนจีนใหม่” ลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง กวาดธุรกิจครบวงจรไม่ต่ำว่า 50 รายใหญ่ๆ
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย “มังกรหลากสี” พบว่า รัฐบาลจีนใช้งานวิจัยศึกษาโอกาสทางธุรกิจของไทยอย่างดีเยี่ยม จนเราต้องรู้เท่าทันเขา
จีนศึกษาไทยทุกมิติ ถึงเวลาที่เราจะศึกษาจีนเพิ่มหรือยัง?

โครงการวิจัย : “มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์”
หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.