ตอน 6 งานที่ไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ตลอด ๓๗ ปี สำนักงาน กปร. มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ สนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตรกรรม อาชีพ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ก่อเกิดทฤษฎีการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกระจายไปทั่วประเทศ