ตอน 07 ศาสตร์พระราชา ดิน น้ำ ป่า คน ล้วนผูกพัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความผูกพันเกื้อกูลของดิน น้ำ ป่าและคน มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ ในวันนี้ศาสตร์แห่งพระราชา กำลังขยายผล และสานต่อประโยชน์สุขไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค

วันนี้ ชาวบ้านได้ฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนกลับมา พร้อม เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ด้วยแนวพระราชดำริปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่าง
เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหาร ฟื้นผืนดินแล้งให้กลับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกครั้ง