ตอน 08 สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

ย้อนกลับไป เมื่อ ๕๕ ปีก่อน สมัยครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  พระองค์ทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่เสี่ยงภัยต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง ‘มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกทั้งได้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า” ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นโรงพยาบาลพักฟื้นสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่