“ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

สารคดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และผลักดันให้ผู้คนมีสายตาที่ลึกซึ้งต่อโลกใบนี้ โครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 2 เฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่จากรั้วอุดมศึกษา โดยมีทีมนักสารคดีสนใจเข้าประกวดร่วมทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกจนเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น

BBC ทำงานอย่างไร ภายใต้จริยธรรมสื่อ

BBC ค่อนข้างเป็นสื่อที่วางตัวดีในระดับสากล จึงน่าตั้งคำถามว่า “สื่อที่มีคุณภาพควรทำหน้าที่เช่นไร” มาทำความเข้าใจ กรอบจริยธรรมของ BBC มักถูกอ้างอิงบ่อยๆ ที่เรียกว่า Editorial Guidelines แล้วสื่อไทยล่ะ?  ควรควบคุมกันเองเชิงจริยธรรมด้วยหรือไม่? . โครงการวิจัย :  จริยธรรมในวิชาชีพ “จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน” ผู้วิจัย : รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท, ผศ.ดร. สันทัด ทองรินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.

These kids rock “Doc Alert 2”! The new young documentary filmmakers are about to come out of shells

Making a documentary film is a great way to engage students and develop a wide range of skills. We wish the universities around Thailand will develop more programs to encourage the student to challenge themselves. “Doc Alert 2” is the documentary filmmaking workshop and challenge combines in-class instruction with hands-on experience in non-fiction storytelling. DesignedContinue reading These kids rock “Doc Alert 2”! The new young documentary filmmakers are about to come out of shells

Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2

Workshop มีบรรยากาศเข้มข้น ท้าทายการเรียนรู้ของทุกทีม โดย“Doc Alert ปี 2” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์

หัวข้อของกิจกรรม Workshop ถูกออกแบบอย่างเป็นพลวัตร ตามศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่ไม่มีลักษณะตายตัว แต่เร่งเร้าด้วยโจทย์ที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆวัน Continue reading Doc Alert 2 คนสารคดีเข้ม เน้นคุณภาพ ปี2