ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สร้างชีวิต

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สร้างชีวิต

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ๖ ศูนย์ ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าไปศึกษาหาความรู้ และลงมือปฏิบัติได้จริง ครบทุกมิติของการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมเอาทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และแก้ปัญหาให้เกษตรกรมารวมไว้ในที่เดียว ประชาชนอยากปลูก อยากเลี้ยงอะไร อยากจะประกอบอาชีพอะไร อยากเรียนรู้อะไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนามีให้หมดอย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องป่า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปและการพัฒนาอาชีพ  เทคโนโลยีทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 แห่งมีให้หมด

ขอเพียงแต่คนที่จะเข้าไปศึกษาอบรม มีความขยัน อดทน และลงมือทำจริง จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแนะนำ และติดตามเป็นพี่เลี้ยงไปตลอด เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ไปใช้จนประสบผลสำเร็จ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้แก่

๑.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๓.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

๔.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

๕.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๖.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ตอนที่ 10 ธ ผู้ทรงเป็นปราชญแห่งดิน

ตอนที่ 10 ธ ผู้ทรงเป็นปราชญแห่งดิน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวได้เป็นผลสำเร็จ จนในที่สุดก็สามารถพัฒนาพื้นที่พรุให้เป็นพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ว่าปัญหา ดินดาน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว พระองค์ทรงทุ่มเทแก้ไขปัญหาด้วยวิธีหลากหลายจนสัมฤทธิ์ผล    ต่อมาองค์กรสภาดินโลกได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันดินโลก

ตอนที่ ๕ ฟื้นป่า ฟื้นคน ที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ จ.ลพบุรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริ นับแต่นั้นมา ชุมชน วัด  ส่วนราชการและโรงเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูป่าจนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ตอนที่ 9 พระราชปณิธาน สืบสาน รักษาต่อยอด

ร้อยไทยด้วยดวงใจ

ตอนที่ 9 พระราชปณิธาน สืบสาน รักษาต่อยอด

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ่างเก็บน้ำจะสามารถส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรได้ตลอดทั้งปี  เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของชาวบ้านศรีถ้อยมายาวนาน

ตอนที่ ๔ พันธุ์ไม้งามตามแนวพระราชดำริ

 

จากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร      ได้ก่อให้เกิดศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา พัฒนา และบริการให้แก่ผู้ที่สนใจ

ตอนที่ ๓ เมล็ดพันธุ์ ทฤษฎีใหม่

นับจากวันที่สมชาย นกรอดได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนในวันนี้พวกเขาในนามกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จึงแหล่งเรียนรู้เรื่องผลิตเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ครบวงจรแห่งหนึ่ง

ตอนที่ ๒ อิสรภาพแห่งการเรียนรู้ สู่เด็กชนเผ่า

ตอนที่ ๒ อิสรภาพแห่งการเรียนรู้ สู่เด็กชนเผ่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  จึงเป็นที่มาของการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ โรงเรียนชนเผ่าในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ ๑ สายธาร แห่งพระมหากรุณาธิคุณ

สารคดีชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ

ตอนที่ ๑ สายธาร แห่งพระมหากรุณาธิคุณ      

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่กว่า 2000 ไร่

ตอน 08 สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

ย้อนกลับไป เมื่อ ๕๕ ปีก่อน สมัยครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร  พระองค์ทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่เสี่ยงภัยต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง ‘มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อีกทั้งได้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า” ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นโรงพยาบาลพักฟื้นสำหรับตำรวจตระเวนชายแดนหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ตอน 07 ศาสตร์พระราชา ดิน น้ำ ป่า คน ล้วนผูกพัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความผูกพันเกื้อกูลของดิน น้ำ ป่าและคน มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ ในวันนี้ศาสตร์แห่งพระราชา กำลังขยายผล และสานต่อประโยชน์สุขไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค

วันนี้ ชาวบ้านได้ฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนกลับมา พร้อม เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ด้วยแนวพระราชดำริปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่าง
เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งอาหาร ฟื้นผืนดินแล้งให้กลับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกครั้ง