“ชาวนาน้อย” สารคดีตามติดชีวิตเด็กรักข้าว ชนะเลิศโครงการ Doc Alert ปี 2

สารคดีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และผลักดันให้ผู้คนมีสายตาที่ลึกซึ้งต่อโลกใบนี้ โครงการประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษา Doc Alert ปีที่ 2 เฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่จากรั้วอุดมศึกษา โดยมีทีมนักสารคดีสนใจเข้าประกวดร่วมทั้งหมดกว่า 30 ทีมจากทั่วประเทศ และคัดเลือกจนเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น

BBC ทำงานอย่างไร ภายใต้จริยธรรมสื่อ

BBC ค่อนข้างเป็นสื่อที่วางตัวดีในระดับสากล จึงน่าตั้งคำถามว่า “สื่อที่มีคุณภาพควรทำหน้าที่เช่นไร” มาทำความเข้าใจ กรอบจริยธรรมของ BBC มักถูกอ้างอิงบ่อยๆ ที่เรียกว่า Editorial Guidelines แล้วสื่อไทยล่ะ?  ควรควบคุมกันเองเชิงจริยธรรมด้วยหรือไม่? . โครงการวิจัย :  จริยธรรมในวิชาชีพ “จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน” ผู้วิจัย : รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท, ผศ.ดร. สันทัด ทองรินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สนับสนุนการวิจัยโดย สกว.

Doc Alert 2 เดินสาย 15 มหาวิทยาลัยสู่การประกวดสารคดีระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2

โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจากครั้งที่ 1 จนได้ทีมที่มีความพร้อมในการผลิตสื่อสารคดีมืออาชีพ โดยในครั้งที่ 2 นี้ท้าทายนักสื่อสารรุ่นใหม่ด้วยหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อผลิตสารคดีความยาว 22-25 นาที และร่วม Workshop การผลิตสารคดีทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ ออกแบบโครงเรื่อง การเขียนTreatment จนนำไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อจนสำเร็จเป็นสารคดีที่สามารถฉายให้กับสาธารณะ

‘Romusha’ hits the pitch At Asian side of the Doc

The inspiration for documentary projects can come from anywhere. We live in a rapidly changing world, and people are hungry for stories and insights into different people, cultures, subjects, and concepts. From small slice-of-life short form to expansive multi-part series, documentaries can take many forms. However, to begin your own documentary project, you’ll need toContinue reading ‘Romusha’ hits the pitch At Asian side of the Doc